История

Да се отговори на социалната необходимост от : "придобивне на компетенции"

Дали ще става въпрос за Договора от Лисабон (март 2000) или за проучването PISA, налага се едно общо заключение : социалното разделенеи се задълбочава.Трябва да се справим с проблемите на социалното изключване, за да осигурим все по-голяма социална близост.

За да отговорим на този тип проблеми, ние създадохме, в рамките на предишни проекти ЛЕОНАРДО и КОМЕНСКИ, образователна стратегия, основана на "придобивне на компетенции",както и серия от ресурси , които могат да се използват от следните групи хора :

но и всички, които желаят да развият компетенциите- цел на педагогическия инструмент, на родния си или на чужд език (лица с намалена подвижност, жени- домакини, жени, които се връщат на работа след отсъствие по различни причини, безработни, затворници, ...).

Новата роля на преподавателите и обучаващите

В тази нова действителност, преподавателите и обучителите приемат предизвикателството на нови роли: диференциация, индивидуализация, подпомагане на обучението или адаптиране към работна среда.Те се нуждаят от педагогически инстументариум, педагогически стратегии, от които могат да направят своя избор.

Един отговор : прегрупиране и индексиране на педагогическите инструменти

От 1998, ние сме разработили много европейски проекти, целящи развитието на социалните, познавателни и езикови компетенции.Решихме, че е важно да съберем и организираме многобройните педагогически инструменти- резултат от проектите в единна база данни. Всички тези педагогически инструменти са представени и индексирани като компетенции.